CONVENIS DE CARITAS DIOCESANA DE SOLSONA

  • Conveni bianual 2014-2015 del Programa Operativo Plurirregional de lluita contra la discriminació 2007-2013 entre Càritas Espanyola y Càritas Diocesana de Solsona.
  • Conveni subscrit entre Càritas Española y Caritas Diocesana de Solsona per a la realització de programes de interès general amb càrrec a l’assignació tributaria del impost sobre la renda de les persones físiques. 2014.
  • Conveni de col·laboració entre Fundació Amancio Ortega Gaona i Càritas Espanyola en data 27-11-2014 que regula la donació per destinat a cobrir necessitats bàsiques de persones i famílies en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió i que pateixen de manera aguda els efectes de la crisis. C.E. ha acordat la assignació entre les C.D. i Càritas Diocesana de Solsona ha acceptat participar en la execució d’aquesta donació i es compromet a realitzar-la i fer el seguiment acordat amb la fundació.
  • Conveni entre el departament de Benestar Social i Família i Càritas Diocesana de Solsona per condicionar la subvenció atorgada pel finançament del Projecte “Preparació del Voluntariat de Càritas”. 2012 – 2015.
  • Conveni de cessió d’ús de l’aplicació informàtica de gestió d’ajuts per a la cobertura de necessitats bàsiques a les famílies, entre Consell Comarcal de la Segarra i Càritas Diocesana de Solsona. 2014.

A Càritas Diocesana de Solsona com a entitat membre de Càritas Catalunya, li son de aplicació els Convenis signats per Càritas Catalunya: