ESTATUTS DE CÀRITAS DIOCESANA DE SOLSONA

TÌTOL I – CÀRITAS  DIOCESANA

CAPITOL   I –  Naturalesa, Finalitat i Membres

Article 1- Naturalesa

“      2- Àmbits d’actuació

“     3- Reglamentació

“      4- Federació

“      5- Finalitats

“     6- Membres

CAPÌTOL II – Direcció Jeràrquica i Òrgans de Govern

Article  7-Enumeració

“       8-Direcció Jeràrquica

“       9-L’assemblea Diocesana: Membres

“      10-L’Assemblea Diocesana: Funcions

“      11-Assemblea Diocesana :Convocatòria, Reunions i Acords

“      12-El Consell Diocesà :Components

“      13-El Consell Diocesà: Funcions

“      14-El Consell Diocesà :Convocatòria, Reunions i Acords

“      15-La Comissió Permanent: Components

“      16-Comissió Permanent: Funcions

“      17-Comissió Permanent: Reunions i Acords

CAPÌTOL III – Dels Òrgans Unipersonals de Govern

Article 18 – Característiques dels càrrecs

“     19-El Delegat Episcopal

“     20-El Director

“     21-El Secretari

“     22-L’Administrador

CAPÌTOL IV – Estructura Interna de Càritas Diocesana

Article  23-Comissions

TÌTOL II – CARITAS PARROQUIAL

Article  24-Naturalesa

“      25-Constitució i Reglamentació

“      26-Membres i domicili social

“      27-Finalitats

TÌTOL III- CARITAS ARXIPRESTAL I DE ZONA

Article  28-Naturalesa

“      29-Constitució i Reglamentació

“      30-Finalitats

TÎTOL IV – DE LES ASSOCIACIONS, INSTITUCIONS I FUNDACIONS D’ACCIÓ CARITATIVA I SOCIAL

Article  31-Autonomia Administrativa

“      32-Coordinació amb Càritas

TÌTOL V – DEL PERSONAL AL SERVEI DE CÀRITAS I COL.LABORADORS NO LABORAL

Article  33-Relació laboral

“      34-Col·laboradors no laborals

“      35-Personal laboral i col·laboradors

TÌTOL VI  – RÈGIM ECONÒMIC

Article  36-Capacitat jurídica

“      37-Ingressos i béns patrimonials

“      38-Administració

TÌTOL VII  – DURACIÓ I DISSOLUCIÓ

Article  39-Duració i Acord de dissolució

“      40-Liquidació

DISPOSICIONS ADICIONALS

Única : Modificacions d’Estatuts

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera : Aprovació i vigència d’Estatuts

Segona  :  Període d’adaptació normativa

ESTATUTS DE CÀRITAS  DE LA DIÒCESI DE SOLSONA

TITOL I – CÀRITAS DIOCESANA

CAPITOL I . – Naturalesa ,  finalitats i membres

Article 1.- Naturalesa

Càritas Diocesana de Solsona és una Institució de l’Església, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia per Decret Episcopal de  12 de maig de 1977, a la qual l’Església de Solsona encomana la missió de promoure, orientar, coordinar i federar les accions caritatives i socials dins del àmbit de la Diòcesi de Solsona, segons els fins exposats en els presents Estatuts.
Està reconeguda civilment i consta inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, el dia 11 de març de 1981, amb el número 362-SE/C.

Article 2 – Àmbits d’actuació

1 – Per dur a terme l’acció caritativa dins la Diòcesi de Solsona es poden establir els següents àmbits o nivells d’actuació:

·         Càritas Diocesana.

·         Càritas Arxiprestal i de Zona.

·         Càritas Interparroquial.

·         Càritas Parroquial.

·         Les Fundacions d’acció caritativa i social, sorgides de Càritas, i que, conservant la seva legítima autonomia, es federin amb Càritas.

2 – . El domicili social de Càritas Diocesana de Solsona és a la ciutat de Solsona, plaça Palau,1 Edifici del bisbat . No obstant, els serveis de Secretaria i Administració poden ubicar-se a qualsevol Parròquia del Bisbat.

Article 3 – Reglamentació

Les Càritas Parroquials, Arxiprestals, Interparroquial i de Zona, com a institucions d’acció caritativa i social de l’Església, establertes a la Diòcesi de Solsona, compliran els fins determinats per Càritas Diocesana i es regiran per aquests Estatuts i Reglaments de Règim Interior, amb la corresponent supervisió del Consell Diocesà de Càritas.

Article  4 – Federació

Càritas Diocesana de Solsona forma part del Consell de Càritas Catalunya i de forma federada, a Càritas Espanyola, amb tots els drets i deures que determinen els Estatuts de la Confederació.

Article  5 – Finalitats

Són finalitats específiques de Càritas Diocesana :

a )  Estudiar els problemes de carències de béns i altres tipus de pobresa, que la societat plantegi dins l’àmbit diocesà, investigar les seves causes i conseqüències, per tal de trobar solucions conforme a la dignitat humana i a les exigències de la justícia i de la caritat.

b ) Col·laborar en la formació de la consciència del Poble de Déu en matèria de justícia social i de caritat i difondre el coneixement dels problemes existents mitjançant la denúncia evangèlica de les injustícies que la generen, agreugen o prolonguen.

c) Orientar i coordinar l’acció eclesial d’assistència realitzada per les Càritas Parroquials, Arxiprestals, Interparroquial i de Zona.

d) Promoure la Comunicació Cristiana de Bens.

e) Mantenir l’adequada connexió amb totes les Institucions  de la Diòcesi, per tal que l’acció de Càritas es dugui a terme integrada en una autèntica pastoral de conjunt.

f) Col·laborar amb altres Organismes, Organitzacions, confessionals o no, que tinguin  finalitats d’acció caritativa o social semblants.

g) Impulsar la creació de Càritas a totes les Parròquies on sigui possible ,seguint el mandat del Concili Tarraconense. Si això no fos possible per les característiques de la parròquia, contemplar la possibilitat de  crear Càritas Arxiprestals.

Article 6 .- Membres

Son membres de Càritas Diocesana de Solsona  les Càritas Parroquials, Interparroquials i Arxiprestals.

CAPITOL II – Direcció Jeràrquica i Òrgans de govern

Article 7 – Enumeració

1 – La Direcció jeràrquica de Càritas Diocesana correspon al Prelat de la Diòcesi.

2 – S’estableixen els següents Òrgans col·legiats de Govern de Càritas Diocesana:

·         L’Assemblea Diocesana

·         El Consell Diocesà

·         La Comissió Permanent

3 – Els Òrgans unipersonals de Govern estan integrats pels següents càrrecs:

·         El Delegat Episcopal

·         El Director

Article 8 – Direcció Jeràrquica

Correspon al Prelat de la Diòcesi:

a )  La Direcció Jeràrquica de Càritas

b )  Nomenar un Delegat Episcopal

c)      Presidir, personalment o per mitjà del seu Delegat, l’Assemblea Diocesana i ratificar

o rectificar els seus acords

d )  Nomenar, escoltat el Consell Diocesà de Càritas, el Director de Càritas Diocesana.

Article 9 – L’Assemblea Diocesana : Membres

L’Assemblea, com a òrgan plenari de Càritas Diocesana estarà integrada pels membres següents:

a)      Dos representants per cada una de les Càritas Parroquials.

b)      Els membres del Consell Diocesà.

c)      Dos representants de les Fundacions sorgides de Càritas, sempre que siguin federades.

d)      Podran assistir-hi els voluntaris que vulguin, amb veu però sense vot.

Article 10 – Assemblea Diocesana: Funcions

Seran funcions de l’Assemblea Diocesana:

a)      L’admissió definitiva de nous membres federats a proposta del Consell Diocesà.

b)      Examinar i proposar les línies d’actuació en els programes generals d’acció caritativa i social.

c)      Establir criteris per a la constitució i distribució dels recursos procedents de la comunicació cristiana de béns.

d)      Aprovar, si procedeix , les Memòries Anuals de Càritas Diocesana, com també el balanç i liquidació dels pressupostos.

e)      Elevar al Prelat la proposta de modificació dels presents Estatuts.

f)       Examinar, discutir i acceptar , si procedeix, les propostes i mocions que s’hagin presentat en el lloc i temps indicat en la convocatòria per un nombre de persones equivalents com a mínim pel 10% dels components de dret de l’Assemblea.

Article 11 – Assemblea Diocesana: Convocatòria, Reunions i Acords.

1 – L’Assemblea es reunirà anualment amb caràcter ordinari i, extraordinàriament, sempre que el  Prelat, per iniciativa pròpia ,o a petició del Consell Diocesà, ho determini.

2 – La convocatòria de l’Assemblea ordinària es farà per escrit, almenys amb un mes d’antelació a la seva celebració i s’acompanyarà de l’ordre del dia i de la documentació necessària per el previ estudi dels punts a tractar.

3 – Presidirà  les sessions de l’Assemblea el Prelat o el seu Delegat i les dirigirà el Director de Càritas Diocesana. Actuarà el Secretari del Consell Diocesà.

4 – Cada membre de ple dret tindrà un vot, podent-se delegar, per escrit a favor d’un altre membre de l’Assemblea.

5 – Les decisions es prendran per majoria absoluta de vots dels membres assistents i delegats, segons el cànon 119, 2, que diu: “Quan es tracti de d’altres afers, té valor jurídic allò que , trobant-se presents la majoria dels qui han de ser convocats, plau a la majoria absoluta dels qui hi ha presents; si després de dos escrutinis persisteix la igualtat de vots, el president pot, amb el seu vot, resoldre l’empat”.

Els acords seran ferms i entraran en vigor després de la ratificació del Prelat.

Article 12 – El Consell Diocesà : Components

El Consell Diocesà és l’òrgan deliberatiu i executiu de Càritas Diocesana i estarà format pels membres de la Comissió Permanent , és a dir:

a)      El Delegat Episcopal, si n’hi hagués

b)      El director de Càritas Diocesana.

c)      El Secretari.

d)      L’Administrador.

e)      Els representant de cadascuna de les tres zones. ( Urgell-Segarra, Cardener- Solsona , i  Llobregat)

f)       Un representant de cada arxiprestat, elegit per les Càritas Parroquials de cada arxiprestat.

g)      El responsable o coordinador de cadascuna de les Comissions constituïdes.

h)      Un representant de les Fundacions ,sorgides de Càritas, elegit per elles, amb veu però sense vot.

Article 13– El Consell Diocesà : Funcions

Seran funcions, entre altres, del Consell Diocesà :

a)      Concretar i vetllar per l’execució de les orientacions del Prelat i pels criteris i acords de l’Assemblea Diocesana , de Càritas Catalunya i Càritas Espanyola.

b)      Aprovar provisionalment la Memòria anual, el Balanç i liquidació del pressupost de Càritas Diocesana, que elaborarà i presentarà la Comissió Permanent. Fet això, si procedeix, es sotmetrà a l’Assemblea.

c)      Decidir, previ informe de la Comissió Permanent, sobre l’acceptació de llegats, herències, donacions cessions o adquisicions a títol onerós o lucratiu, tant de béns mobles com immobles, destinats a les finalitats pròpies de Càritas Diocesana.

d)      Proposar al Prelat els noms de les persones que considerin idònies per ocupar el càrrec de Director i Delegat de Càritas Diocesana.

e)      Proposar a l’Assemblea Diocesana ,o admetre provisionalment,  nous membres federats a Càritas Diocesana.

f)       Adoptar   quantes decisions exigeixi el bon funcionament de Càritas Diocesana i mantenir la necessària   relació i coordinació amb els organismes i entitats, tant públiques com privades, relacionades amb l’acció caritativa i social en general.

Article 14 Consell Diocesà, Convocatòria, Reunions i Acords.

1 – El Consell Diocesà es reunirà com a mínim  tres vegades l’any amb caràcter ordinari i extraordinàriament sempre que el convoqui el Director per designi propi o a petició del Prelat o  de la Comissió de Govern, o d’una tercera part dels seus components.

2 – Les reunions les presidirà el Delegat Episcopal, si n’hi hagués i les dirigirà el Director de Càritas Diocesana.

3 – Les decisions es prendran  per majoria simple dels membres presents amb dret de vot , essent necessari per la seva validesa un quorum de dos terços.

4 – En la primera reunió de cada any natural s’ha d’aprovar provisionalment , si procedeix la Memòria Anual, el Balanç i liquidació del Pressupost de Càritas Diocesana, que es presentarà , si procedeix a l’Assemblea Diocesana.

Article 15 – La Comissió Permanent: Components

La Comissió Permanent com a òrgan executiu de Càritas Diocesana està integrada pels membres següents :

a)      El Delegat Episcopal

b)      El Director

c)      El Secretari

d)    L’Administrador

e)  Un vocal per cadascuna de les tres zones (Llobregat, Cardener-Solsonès, Urgell-Segarra ), elegit per les Caritas de cada arxiprestat.

Article 16 – La  Comissió Permanent : Funcions

Són funcions de la Comissió Permanent :

a)      Executar els acords del Consell Diocesà i els encomanats pel Prelat o l’Assemblea Diocesana.

b)      Solucionar el assumptes urgents i prendre les determinacions per al bon funcionament de Càritas Diocesana dins el seu àmbit d’actuació, salvaguardant les competències i l’autonomia del Consell Diocesà i de l’Assemblea Diocesana, com també de les Càritas Parroquials, Interparroquials i Arxiprestals.

c)      Estudiar i presentar al Consell Diocesà els informes de la gestió ordinària, els que aquest encarregui, i els establerts en l’article 13, lletres b) i c) .

d)      Preparar els criteris de funcionament dels serveis de Càritas Diocesana, estudiar i aprovar l’organització i els plans  de treball proposats pel Consell i els Responsables de les Comissions, d’acord amb el que s’expressa en l’anterior apartat a .

Article 17.- Comissió Permanent : Reunions i Acords

1.      La Comissió Permanent es reunirà cada dos mesos, com a mínim, i quantes vegades sigui necessari, i convocada pel Director, o sigui demanada per tres dels seus membres.

2.      Correspon al Delegat Episcopal, si n’hi hagués, la presidència de les reunions i al Director de Càritas Diocesana la direcció d’aquestes.

3.      Els acords es prendran per majoria.

CAPITOL III – Dels Òrgans Unipersonals de Govern de Càritas Diocesana.

Article 18 –  Característiques dels Càrrecs

Tots els càrrecs de Govern (Delegat, Director, Secretari i Administrador) són gratuïts.

Article 19 – El Delegat Episcopal

1.      El Delegat Episcopal representa al Prelat, amb les atribucions que li siguin delegades, davant de la Confederació de Càritas Espanyola i en els Òrgans col·legiats de Govern.

2.      El Delegat, a més de les funcions que, per delegació, exerceix en nom del Prelat, li correspon presidir totes les reunions dels Òrgans col·legiats de Govern de Càritas Diocesana.

3.      El Delegat Episcopal té, prop de Càritas Diocesana, la responsabilitat de vetllar perquè la voluntat del Prelat i les línies prioritàries de la pastoral diocesana s’acompleixin en les diferents accions i projectes de Càritas Diocesana. També li caldrà informar a Prelat , sempre que aquest li ho demani.

Article 20 – El Director

1 – El Director és el responsable de l’execució de les directrius del Consell Diocesà i de la Comissió Permanent, alhora que coordina els diferents departaments i assumeix la direcció de tot el personal contractat al servei de Càritas Diocesana.

2 – Les funcions del Director seran,  entre altres, les següents :

a)      Convocar les reunions de la Comissió Permanent i del Consell Diocesà i dirigir les reunions de tots els òrgans col·legiats de Govern.

b)      Vetllar pel compliment dels acords del Consell Diocesà i de la Comissió Permanent.

c)      Proposar als diferents Organismes de Govern l’organització, programes i plans de treball de Càritas Diocesana, conjuntament amb els responsables de les Comissions.

d)      Mantenir contactes periòdics amb les Càritas de la Diòcesi.

e)      D’acord amb el Consell Diocesà, nomenar i revocar lliurement , els càrrecs de Secretari i Administrador, i els Responsables de les Comissions que contempli l’organització interna de Càritas

f)       Contractar i separar el personal contractat al servei de Càritas Diocesana d’acord amb les directrius del Consell i  de la Comissió Permanent i amb subjecció a la norma laboral vigent.

g)      Actuar com a representant legal de Càritas Diocesana davant de Càritas Espanyola, El Consell de Càritas Catalunya i totes les institucions eclesiàstiques i civils.

h)      Mantenir la relació necessària i coordinació amb els organismes i entitats públiques i privades, la finalitat de les quals sigui compatible amb la de Càritas.

i)        Qualsevol altra funció executiva encomanada pel Prelat o els òrgans col·legiats de Govern, dintre de llurs competències.

3 – En assumptes concrets, el Director pot delegar en qualsevol membre de la Comissió Permanent amb caràcter general, i, en la seva absència, pel que fa als assumptes de tràmit, el substituirà el Secretari.

4 – El Director és lliurement nomenat i cessat pel Prelat de la Diòcesi, un cop escoltat el Consell Diocesà de Càritas, per un període de quatre anys, podent ésser reelegit.

Article 21– El Secretari

1 – El Secretari té com a funcions pròpies, a més de les que reglamentàriament s’estableixin i se li assignin, les següents:

a)       Substituir al Director , pel que respecta als assumptes de tràmit, en la seva absència i sempre que li deleguin expressament.

b)       Assistir a totes les reunions dels Òrgans col·legiats de Govern i alçar acta dels acords adoptats.

c)       Dirigir les tasques ordinàries de Secretaria.

d)       Ocupar-se del arxiu general i organitzar els serveis de documentació i publicacions.

e)       Realitzar les funcions de coordinació i execució que li encarregui el Director. De no existir Administrador, serà  responsable de les funcions determinades a l’art. 22.

f)        Redactar la Memòria anual d’activitats de Càritas Diocesana.

g)       De no existir un càrrec específic de Cap de Personal aquestes funcions les assumirà el Secretari amb l’ajuda del personal al seu càrrec.

h)       En acabar-se el temps pel qual se l’ha nomenat, es mantindrà al seu lloc fins que el  Director proveeixi

Article 22– Administrador

1 – L’Administrador , d’acord amb els criteris de la Comissió Permanent, i la llei vigent, i amb la supervisió del Director de Càritas Diocesana, complirà les funcions següents:

a)      Tenir cura de que la comptabilitat de totes les operacions econòmiques que es realitzin amb els fons assignats a Càritas Diocesana, es facin d’acord amb el pla comptable que determini Càritas Espanyola i l’Església Diocesana.

b)      Fer-se responsable de les existències materials de Càritas Diocesana i donar-les-hi l’ús i la finalitat que indiqui la Comissió Permanent i el Director.

c)      Encarregar-se de l’elaboració del projecte i Balanç i liquidació anual del pressupost de Càritas Diocesana, que presentarà a la Comissió Permanent.

d)      Qualsevol altra funció d’índole econòmica que sigui encarregada pel Consell, la Comissió de Govern o el Director de Càritas Diocesana.

2 – L’Administrador serà nomenat segons diu l’Art. 20.

3 – En acabar-se el temps pel qual se l’ha nomenat continuarà al seu lloc fins que el nou Director proveeixi.

4 -Vacant el càrrec d’Administrador o en absència prolongada d’aquest, el Director de Càritas Diocesana proveirà, segons s’ha dit a l’art. 20 .

CAPITOL IV – Estructura Interna de Càritas Diocesana

Article 23 –  Comissions

1 – L’organització interna de Càritas Diocesana estarà d’acord amb les necessitats creades pels seus Òrgans  col·legiats de Govern i s’estructurarà segons els criteris de funcionament establerts pel Consell Diocesà.

2 – Correspon al Director proposar a la Comissió Permanent i al Consell Diocesà la creació, organització i supressió de les diferents Comissions.

3 – El nomenament dels responsables de les Comissions es farà al si de les mateixes, donant-ne comptes al Secretari de Càritas Diocesana, que actuarà de coordinador.

4 – Cada Comissió s’ocuparà del desenvolupament de l’activitat que tingui encarregada, amb la finalitat de que els seus treballs, estudis i propostes, puguin establir criteris d’actuació a escala diocesana

TÌTOL II.- CÀRITAS PARROQUIAL

Article 24– Naturalesa

1 – Càritas Parroquial és l’organisme de l’Església,  el qual, en representació de la respectiva comunitat parroquial, té la missió de promoure , realitzar i coordinar les accions caritatives i  socials  de l’àmbit parroquial.

2 – Si la Càritas Parroquial, o creu necessari, podrà demanar la personalitat jurídica, que el Bisbe concedirà si ho estima convenient.

Article 25 – Constitució i Reglamentació

1 – La sol·licitud d’aprovació  de Càritas Parroquial correspon al Rector de la Parròquia , com a president de la comunitat parroquial.

2 – Obtinguda la personalitat jurídica, prèvia sol·licitud i tramitació, serà considerada com a membre federat de Càritas Diocesana, sempre que accepti les finalitats establertes per aquesta. Pel que fa a la seva  administració caldrà que presenti  l’estat de comptes i balanç anual a l’aprovació del Sr. Bisbe.

3– L’organització i funcionament de Càritas Parroquial es regiran pel present Estatut i Reglament de Règim Interior que al seu emparament poden establir per decisió dels seus òrgans de Govern. L’aprovació del Reglament de Règim Interior correspon a l’Assemblea Parroquial de Càritas i serà visat pel Consell Diocesà de Càritas, que podrà aconsellar i introduir-hi modificacions.

Article 26 – Membres i Domicili Social

1– Formaran part de Càritas Parroquial els  membres de la comunitat parroquial que voluntàriament vulguin participar-hi i compleixin els presents Estatuts. Càritas Parroquial procurarà integrar també com a membres federats les Institucions i Associacions d’acció caritativa i social que existeixin en l’àmbit de la Parròquia.

2 – Els càrrecs directius de les Càritas Parroquials seran gratuïts.

3- El domicili social serà el de la Parròquia o el que expressament es designi.

Article 27 – Finalitats

En el seu àmbit d’actuació són finalitats específiques de Càritas Parroquial, entre altres ,les següents :

a)      Difondre l’esperit de caritat i justícia social, conforme a l’orientació del Magisteri de l’Església.

b)      Promoure, coordinar i instrumentar la comunicació cristiana de béns en totes les seves formes per a la solució dels problemes dels necessitats de la Parròquia.

c)      Promourà la coordinació amb l’acció de les associacions o institucions d’acció caritativa i social que hi hagi a la Parròquia i col·laborarà amb les iniciatives que sorgeixin amb aquest fi.

d)      Realitzarà per si mateixa la suplència en l’atenció de persones o grups quan no sigui suficient la prestada per  les entitats o institucions de la societat civil.

e)      Prestarà la seva col·laboració en allò que sigui sol·licitat per les Càritas Arxiprestals i Càritas Diocesana.

TITOL  III – CÀRITAS ARXIPRESTAL I DE ZONA

Article 28 – Naturalesa

1–  La Càritas Arxiprestal o de Zona és l’organisme de l’Església,  el qual, per decisió i mandat de diverses Càritas Parroquials, interparroquials o arxiprestals té la missió de promoure, desenrotllar i coordinar  les accions caritatives i socials que per la seva dimensió geogràfica o per altres causes, superin l’àmbit de cada una de les parròquies d’una població, comarca o zona pastoral.

2 –Les Càritas arxiprestals o de Zona que ho creuen necessari, podran demanar la personalitat jurídica, que el Bisbe concedirà si ho estima convenient.

3- Tots els càrrecs directius de les Càritas Arxiprestals o de Zona, seran gratuïts.

Article 29– Constitució i Reglamentació

1 – La decisió de constituir, integrar-se o separar-se de Càritas Arxiprestal o de zona, correspon a les Assemblees Parroquials  i arxiprestals que la integren.

2 – La sol·licitud d’aprovació  correspon als Rectors o Sacerdots que ostenten la direcció jeràrquica de cada una de les Càritas Parroquials o Arxiprestals.

3– Obtinguda la personalitat jurídica, prèvia sol·licitud i tramitació, serà considerada com a membre federat de Càritas Diocesana, sempre que accepti les finalitats establertes per aquesta. Pel que fa a la seva  administració caldrà que presenti  l’estat de comptes i balanç anual a l’aprovació del Sr. Bisbe.

4– L’organització i funcionament de Càritas Arxiprestal  o de Zona es regirà pel present  Estatut i Reglament que al seu emparament es pot establir per decisió dels seus òrgans de Direcció. En tot cas, és preceptiu el visat del mateix Consell Diocesà de Càritas, que podrà aconsellar i introduir modificacions en els mateixos.

Article 30 – Finalitats

En el seu àmbit d’actuacions , són finalitats  específiques de Càritas Arxiprestal i de zona, entre altres les següents :

a)      Ajudar a la formació de les consciències respecte a la caritat cristiana i difondre campanyes que fomentin activitats positives en ordre a la comunicació de béns i al compliment dels deures de justícia, conforme a les orientacions de l’Església i Càritas Diocesana.

b)      Promoure i coordinar les activitats d’actuació caritativa i social de l’Església entre les diverses Càritas Parroquials que la integrin, i que li hagin estat encomanades per l’Assemblea General o de conformitat amb els presents Estatuts, sense anul·lar ni absorbir la vida i actuació d’aquestes.

c)      Prestar col·laboració en allò que sigui sol·licitat per les Càritas Parroquials i Càritas Diocesana.

d)      Aquelles altres que s’especifiquin en el seu Reglament de Règim Interior aprovat i visat segons el que s’ha indicat en l’article anterior.

TITOL IV –  FUNDACIONS D’ACCIO CARITATIVA I SOCIAL

Article 31 – Autonomia Administrativa

Les  Fundacions sorgides de Càritas, d’acció caritativa i social confederades en algun dels àmbits de Càritas gaudiran de plena autonomia de llur organització i en l’administració de llurs béns i recursos ; no tenint altres limitacions que les que determinin llurs Estatuts propis.

Article 32 – Coordinació amb Càritas

1 – Per tal de que l’acció caritativa i social de l’Església sigui testimoniatge comunitari a favor dels necessitats, és aconsellable que les Fundacions  dedicades a aquestes finalitats es coordinin en el nivell de la Càritas que correspongui a l’àmbit i sector de les seves activitats.

2 – Aquestes Entitats caritatives poden sol·licitar llur admissió com a membres federats de Càritas Diocesana i participar en els àmbits parroquials, arxiprestals i Diocesà com a membres de ple dret, segons està establert en els presents Estatuts.

3 – L’admissió es sol·licitarà del Consell Diocesà , que estudiarà els Estatuts i finalitats d’aquesta i proposarà l’admissió a l’Assemblea Diocesana.

TITOL  V  – DEL PERSONAL AL SERVEI DE CÀRITAS I ELS COL.LABORADORS NO LABORALS

Article 33 – Relació laboral

1 – Es considera personal al servei de Càritas tota aquella persona que tingui una relació laboral amb qualsevol dels àmbits de Càritas Diocesana, Parroquial o  Arxiprestal dotats de personalitat jurídica pròpia.

2 – La relació laboral estarà subjecta a la legislació vigent a cada moment i al que sigui establert en el contracte laboral que reguli la mateixa.

Article 34 –Col·laboradors no laborals

1 – No tindran la consideració de personal  laboral al servei de Càritas totes aquelles persones que aportin benèvolament i desinteressada la seva ajuda a Càritas en qualsevol àmbit, encara que aquesta prestació sigui continuada i estable.

2 – En els casos que es determini reglamentàriament els càrrecs gratuïts i els col·laboradors no laborals poden percebre una compensació econòmica per les possibles despeses que els ocasioni la seva col·laboració; com els de desplaçament i dietes per motius de reunions, cursets, assemblees o altres activitats similars.

Article 35 – Personal laboral i col·laboradors

1 – La responsabilitat i determinació del nombre de persones amb relació laboral i dels col·laboradors no laborals correspon a cada un dels àmbits : Càritas Diocesana, Parroquial Arxiprestal ,  segons les seves necessitats i possibilitats

2 – Tant el personal laboral  com el col·laborador ha d’acceptar les finalitats i normes de Càritas i està subjecte al present Estatut i als Reglaments de Règim Interior que es desenvolupin.

TITOL  VI – REGIM ECONÒMIC

Article 36 – Capacitat Jurídica

Cada un dels àmbits de Càritas, dotats de personalitat jurídica pròpia, podran , segons les normes del Dret Canònic, adquirir drets i obligacions tant d’ordre econòmic com en el general civil i podran efectuar tota classe d’operacions que siguin convenients per al desenvolupament i compliment de les seves finalitats ; sense altres limitacions que les que s’estableixin en aquests Estatuts o els Reglaments de Règim Interior que els desenvolupin, segons els criteris pastorals i les normes administratives del Bisbat.

Article 37 – Ingressos i béns patrimonials

1 – Cada àmbit de Càritas, dotat de personalitat jurídica pròpia, podrà disposar, per al compliment de les seves finalitats, de tot tipus de béns, mobles i immobles, que podran adquirir-se a títol onerós o lucratiu.

Podran, per tant, contractar, en general en el sentit més ampli i sense limitacions; acceptar o rebutjar cessions, donacions, herències i llegats, d’acord amb el procediment que en cada cas s’hagi establert, ja sigui en el present Estatut o en els Reglaments de Règim Interior que el desenvolupin.

2 – Els recursos de cada àmbit de Càritas podran estar integrats per :

a)      Els béns patrimonials, mobles o immobles i les seves rendes, adquirides conforme  al que està indicat en l’apartat anterior.

b)      El fruit de les col·lectes i subscripcions de tota classe legítimament establertes.

c)      Aportacions genèriques o específiques traspassades d’un àmbit a un altre de Càritas.

d)       Socis o qualsevol altre tipus de recursos, autoritzat legítimament pels òrgans competents de cada àmbit de Càritas.

3 – Per a l’administració dels béns es tindran en compte les disposicions generals de l’Església, com també les diocesanes, per als assumptes econòmics.

Article 38– Administració

1 – Tots els àmbits de Càritas podran dipositar llurs fons en un o varis comptes bancaris sota el nom que figuri en el reconeixement de la seva personalitat jurídica. Com a mínim seran perceptives dues firmes registrades dels membres autoritzats de l’òrgan executiu corresponent, tant per obrir els dipòsits bancaris com per retirar conjuntament part dels mateixos.

2 – Cada òrgan executiu, cada Càritas amb personalitat jurídica pròpia, que administra béns i fons econòmics està obligat a sotmetre anualment a l’aprovació de l’òrgan competent establert en el present Estatut o el Reglament de Règim Interior, l’estat de comptes i el balanç anual, segons les normes vigents de l’economia diocesana.

TÍTOL VII – DURACIÓ I DISOLUCIÓ

Article 39 Duració i Acord de dissolució

1 – Cada una de les entitats de Càritas regulades en el present Estatut s’entendran, salvat disposició en contra, constituïdes per temps indefinit.

2 – La dissolució de qualsevol de les entitats de Càritas constituïdes ens els àmbits Diocesà,   Arxiprestal o Parroquial podrà ser acordat pel Prelat, un cop escoltada l’opinió de l’Òrgan Col·legiat de Govern competent segons el present Estatut.

Article 40 – Liquidació

El Prelat nomenarà, en cas de dissolució, una Comissió Liquidadora i, un cop acomplertes les obligacions i compromisos pendents, destinarà el patrimoni resultant, si hi fos, a les finalitats d’ordre social i d’assistència similars a les de la Institució dissolta.

DISPOSICIONS ADICIONALS

Única – Modificació d’estatuts

Les modificacions dels presents Estatuts seran acordades pel Prelat lliurement o a proposta de l’Assemblea Diocesana de Càritas. En cas d’una modificació total es nomenarà una Comissió entre els membres del Consell Diocesà de Caritas que presentarà al Bisbe un avantprojecte d’ Estatuts.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera – Aprovació i vigència dels presents Estatuts

Els presents Estatuts entraran en vigor el dia de l’aprovació pel Prelat o quan es determini en el Decret d’aprovació.

Segona –Període d’adaptació

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts es proposaran pels òrgans competents dels diferents àmbits de Càritas Diocesana les adaptacions dels seus reglaments vigents i òrgans de govern a allò que està disposat en els presents Estatuts. Passat el termini indicat es considerarà sense efecte aquelles normes o òrgans que clarament entrin en contradicció amb això que queda establert aquí.